چ. آذر ۱۶ام, ۱۴۰۱

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای امروز اعلام شد

1 دقیقه خوانده شده
جدول شماره ٨ مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه ٢٢ شهریور برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
شبکه آموزش:
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه – پایه١٠-رشته طراحی دوخت
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار – پایه دهم-درس مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران – پایه١٠- رشته گرافیک
۶پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی ونگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم
متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم (آموزش مقدماتی١)
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم (مرور پایه هفتم)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم (مرور پایه هشتم)
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای دبیران
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢ پایه یازدهم علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
شبکه چهار
متوسطه دوم
ساعت ٧:٣٠ عربی زبان قرآن ١
ساعت ٨ عربی زبان قرآن ٣
ساعت ٨:٣٠ عربی زبان قرآن ٢
ساعت ١٠:١۵ عربی زبان قرآن ٣
ساعت ١٠:۴۵ دین و زندگی ٢
ساعت ١١:١۵ زبان انگلیسی ١
ساعت ١١:۴۵ فیزیک ٣
ساعت ١٢:١۵ حسابان ١
ساعت ١٢:۴۵ ریاضی و آمار ١
ساعت ١٣:٠۵ ادامه ریاضی و آمار ١
ساعت ١٣:١۵ فیزیک ٣
جدول شماره ۷ شبکه قرآن و معارف سیما
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ – علوم و معارف قرآنی ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ – دین و زندگی ۳ – پایه ۱۲ – رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ – علوم و معارف قرآنی ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ – دین و زندگی ۳ – پایه ۱۲ – رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *