برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی گلابتون دوزی برای مد جویان بهزیستی شهرستان بستک

برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی گلابتون دوزی برای مد جویان بهزیستی شهرستان بستک

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، ماشا الله خنجی رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان بستک خبر داد باهماهنگی معاونت محترم صنایع دستی و همکاری اداره بهزیستی شهرستان برای ۵۰ نفر از بانوان مدجویان بهزیستی دوره آموزشی تکمیلی گلابتون دوزی بر گزار میشود .وی با اشاره به اینکه هدف از بر گزاری این دوره ها با هدف توانمندی سازی جوامع محلی وبومی وترویج صنایع دستی و دستیابی به منافع اقتصادی واجتماعی وفرهنگی و ایجاد ظرفیت برای اشتغال جوامع محلی ودر آمد زایی است.

 

“بابک پارسا”