گزارش تصویری بازدید نمایندگان سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان به همراه آقای فیصل دانش عضو شورای شهر بندرعباس از سایت گردشگری خورشید مکران، واقع درراسکله شهید حقانی

گزارش تصویری  بازدید نمایندگان سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان  به همراه آقای فیصل دانش عضو شورای شهر بندرعباس از سایت گردشگری خورشید مکران، واقع درراسکله شهید حقانی

گزارش تصویری بازدید نمایندگان سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان به همراه آقای فیصل دانش عضو شورای شهر بندرعباس از سایت گردشگری خورشید مکران، واقع درراسکله شهید حقانی

 

“بابک پارسا”