اعضاءکمیته موی تای استان هرمزگان مشخص شدند

با حضور مظفر مهری خادمی نسب مدیر کل ورزش وجوانان هرمزگان مراسم اعطای احکام اعضای کمیته موی تای استان هرمزگان برگزار شد.

:مراسم اعطای احکام اعضای کمیته موی تای استان با حضور مظفر مهری خادمی نسب مدیر کل ورزش وجوانان استان هرمزگان برگزارشد.
سینا مسعودی بعنوان رئیس کمیته موی تای هرمزگان ،دنیا جلودار نائب رئیس ،میثم کمالی دبیر ،احمد براتی رئیس کمیته شهرستان بندرعباس معرفی شدند.