اقدامات اداره محیط زیست بندرلنگه دراوایل اسفند ماه

محوریت این اقدامات پایش و نظارت از مناطق و زیستگاهها حیات و حش واحدهای تولیدی وخدماتی شهر ستان بوده است

قلندری رییس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان لنگه با بیان اینکه در ماه پایانی سال هستیم توانسته ایم پایش های مناطق وزیستگاه های طبیعی و نظارت های خود را بر واحدهای تولیدی – خدماتی تشدید نمائیم که با همت نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان طی چند روز اخیر زیستگاههای مهم را پایش نموده ودرادامه آن از چندین کارگاه لنج سازی بندربستانه بازدید ونظارت نموده و تذکرات لازم داده شده است .
با توجه به زمان باقی در اسفندماه و بازگشایی مدارس اجرای طرح یک ساعت با محیط بان با مباحث مختلف زیست محیطی همچنان ادامه خواهیم داد.
وی در خصوص ساخت و تعمیر آبشخورها، آبشخورهای کوه چمپه با همراهی همیاران محلی تعمیر شد .