بازدید مهندس بنده بخشدارجزیره هرمز از مجتمع اداری – فرهنگی و هنری جزیره هرمز

با توجه به پیگیری های عمرانی و ساختاری اقدامات تعمیر و تجهیز ساختمان مجتمع هرمز بخشدار هرمز ضمن بازدید، از چگونگی روند کمی و کیفی این مکان  آگاه شدند. رییس شورای برنامه ریزی بخش هرمز ضمن تمجید فعالیتهای عمرانی خواستار توجه کمکهای بیشتری ازمرکزاستان به کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری این منطقه شد. شایان ذکراست: […]

با توجه به پیگیری های عمرانی و ساختاری اقدامات تعمیر و تجهیز ساختمان مجتمع هرمز بخشدار هرمز ضمن بازدید، از چگونگی روند کمی و کیفی این مکان  آگاه شدند.

رییس شورای برنامه ریزی بخش هرمز ضمن تمجید فعالیتهای عمرانی خواستار توجه کمکهای بیشتری ازمرکزاستان به کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری این منطقه شد.

شایان ذکراست: از محل تملک دارائی های سال مبلغ ۲میلیاردریال اعتبار در جهت تعمیر و تجهیز مجتمع فرهنگی و هنری جزیره هرمز توسط پیمانکاردر حال انجام است.