برنامه مدیریت جامع تالابهای خورخوران و دلتای رودگز و حرا

برنامه مدیریت جامع تالابهای خورخوران و دلتای رودگز و حرا در شورای برنامه ریزی استان تصویب گردید

در این جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و توسعه استان کلیات برنامه جامع تالاب خورخوران و تالاب دلتای رودگز و حرا به تصویب شورا رسید و مقرر گردید دستگاه های اجرایی همکاری های لازم در اجرای این برنامه ها را با اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان بعمل آورند