برگزاری جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا در محیط زیست هرمزگان

سلیمی زاده رئیس مرکز سنجش آلودگی وامور آزمایشگاههای محیط زیست هرمزگان بابیان اینکه : جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا در محل مرکز سنجش آلودگی و امور آزمایشگاهها تشکیل گردید  . این جلسه با حضور دستگاههای عضو کارگروه و صنایع بزرگ با دستور کار بررسی بوی گاز منتشره در منطقه غرب شهرستان بندرعباس تشکیل […]

سلیمی زاده رئیس مرکز سنجش آلودگی وامور آزمایشگاههای محیط زیست هرمزگان بابیان اینکه :
جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا در محل مرکز سنجش آلودگی و امور آزمایشگاهها تشکیل گردید  .
این جلسه با حضور دستگاههای عضو کارگروه و صنایع بزرگ با دستور کار بررسی بوی گاز منتشره در منطقه غرب شهرستان بندرعباس تشکیل شد .
وی افزود:
طبق جلسه تشکیل شده مصوب شد به قید فوریت و تار فع مشکل مردم منطقه  گروهی از کارشناسان مربوطه در خصوص منشا گاز ، تشکیل شده تا جهت بررسی موضوع درمواقع نشت گاز در منطقه حضور یابند.