به بهانه دخالت دوباره و بیانیه مشترک روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در خصوص حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه

به بهانه دخالت دوباره و بیانیه مشترک روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در خصوص حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه 🎧 واکنش مهندس دوستی استاندار هرمزگان: یک سری کشور متوهم نسبت به گوشه ای از این خاک چشم دارند/ با امضای کاغذ هیچ کشوری متولد نمی شود

به بهانه دخالت دوباره و بیانیه مشترک روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در خصوص حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه 🎧 واکنش مهندس دوستی استاندار هرمزگان: یک سری کشور متوهم نسبت به گوشه ای از این خاک چشم دارند/ با امضای کاغذ هیچ کشوری متولد نمی شود