جلسه مشترک بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک و اداره اوقاف شهرستان میناب

جلسه مشترک بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک و اداره اوقاف شهرستان میناب  با حضور روسای ادارات و کارشناسان مربوطه درراستای صدور سندمالکیت روستایی وشهری ورفع مشکلات موجود وپیگیری مسائل فی مابین برگزار گردید  . درابتدای این جلسه مهندس بیگمرادی مدیر بنیاد مسکن شهرستان میناب ازهمکاری ومساعدت های اداره های ثبت اسناد واملاک […]

جلسه مشترک بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک و اداره اوقاف شهرستان میناب

 با حضور روسای ادارات و کارشناسان مربوطه درراستای صدور سندمالکیت روستایی وشهری ورفع مشکلات موجود وپیگیری مسائل فی مابین برگزار گردید

 . درابتدای این جلسه مهندس بیگمرادی مدیر بنیاد مسکن شهرستان میناب ازهمکاری ومساعدت های اداره های ثبت اسناد واملاک واوقاف شهرستان درزمینه صدور اسناد مالکیت ودیگر حمایتهای هردو سازمان تشکر وقدردانی نمود.

درادامه رییس ثبت اسناد واملاک شهرستان ازکلیه همکاران تلاشگر بنیاد مسکن قدردانی نمود وافزود:مجموعه ثبت اسناد واملاک هیچگاه بنیاد مسکن را ازخود جدا نمی داند وآمار اسناد صادره درسالیان اخیر نشان از جایگاه بنیاد مسکن واعتماد دوطرفه دارد.

آقای قاسمی یادآورشد:علاوه برآن دیگر مشکل احیانا بوجود آمده تملک وواگذاری اراضی روستایی وصدور اسناد مالکیت شهری وروستایی ازجمله مواردی است که هرچند مسائل ومشکلاتی به همراه دارد اما با تعامل میان این دودستگاه این مشکلات قابل حل است.

درپایان گفتنی است،هدف از برگزاری این نشست بررسی مشکلات وموانع صدور اسناد مالکیت در راستای تفاهم نامه های مشترک بین بنیاد مسکن و اوقاف و امور خیریه وهماهنگی بیشتر برای رفع احتمالی درامر خدمات رسانی می باشد.