جلسه مشترک دبیر همایش با کمیته های علمی و اجرایی اولین همایش ملی دانش سنتی محیط زیست در ایران