خسروی سرپرست خبرگزاری فارس در هرمزگان شد

مهدی خسروی  بعنوان سرپرست خبرگزاری فارس در استان هرمزگان منصوب شد ، وی سابق بر این بعنوان سردبیر در این خبرگزاری فعالیت می کرده است  

مهدی خسروی  بعنوان سرپرست خبرگزاری فارس در استان هرمزگان منصوب شد ، وی سابق بر این بعنوان سردبیر در این خبرگزاری فعالیت می کرده است