دستگیری متخلفین شکاروصید درحین شروع به شکار در یک عملیات موفق در شهرستان رودان

،دهقانی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان از دستگیری دو نفر متخلف در حین  شروع به شکار در آن شهرستان خبرداد.. در این راستا یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی و یک قبضه سلاح بادی ۵/۵ از آن متخلفین کشف شد این پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان […]

،دهقانی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان از دستگیری دو نفر متخلف در حین  شروع به شکار در آن شهرستان خبرداد..
در این راستا یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی و یک قبضه سلاح بادی ۵/۵ از آن متخلفین کشف شد این پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع گردید