دستگیری متخلف شکاروصید در شهرستان خمیر

این ماموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر انجام شد

حجت قاسمی رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر از دستگیری بک نفرمتخلف شکارو.صید در آن شهرستان خمیرداد.
در این راستا ازآن متخلف یک راس کل وحشی کشف و ضبط شد وپرونده جهت سیرمراحل قانونی به مراجع قضایی ار جاع شد.
قاسمی ادامه داد: با توجه به شروع فصل تابستان وگرمای هوا، یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان خمیر بازدید های خود را ازمناطق تحت مدیرت و آزاد را تشدید نموده است ، کلیه علاقمندان و دوستداران محیط زیست در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی به اداره محیط زیست شهر ستان خمیر و یا سامانه ۱۵۴۰ تماس حاصل فرمایند .
گفتنی است :
طبق بند ج ماده ۱۰ قانون شکار، خرید، فروش، حمل و نگهداری حیوانات وحشی و اجزای بدن حیوان وحشی بدون مجوز جرم می باشد و متخلفین علاوه بر جبران خسارت وارده به محیط زیست به حبس از یک ماه تا ۶ ماه محکوم میشوند.