دستگیری چهارنفرمتخلف شکاروصید در شهرستان بستک

این ماموریت با همکاری پاسگاه انتظامی مهران و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک با موفقیت انجام شد  دهقانی ریس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک ازدستگیری متخلفین شکاروصید خبرداد. وی افزود: در این ماموریت چهار نفر متخلف شکاروصید دستگیر شد دراین راستا مقداری گوشت ۲ راس کل وحشی ،  یک قبضه اسلحه […]

این ماموریت با همکاری پاسگاه انتظامی مهران و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک با موفقیت انجام شد

 دهقانی ریس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بستک ازدستگیری متخلفین شکاروصید خبرداد.
وی افزود:
در این ماموریت چهار نفر متخلف شکاروصید دستگیر شد دراین راستا مقداری گوشت ۲ راس کل وحشی ،  یک قبضه اسلحه گلوله زنی ۲۷۰ ،  دو دستگاه دوربین شکاری( کوچک بزرگ)  و ۲۲ عدد فشنگ گلوله زنی کشف و ضبط گردید. این پرونده درحال گذراندن مراحل قضایی خود می باشد . دراین گزارش دهقانی رئیس اداره حفاظت محخیط زیست شهرستان بستک ازهمکاری  فرمانده ومامورین پاسگاه انتظامی مهران تقدیروتشکر کرد .