دستگیری یک نفر متخلف شکاروصید در شهرستان بستک

هقانی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیطزیست بستک از دستگری یک تفر متخلف شکاروصید دران شهرستان خبرداد. در این راستا مقداری گوشت یک راس کل وحشی و دو قبضه سلاح شکاری ( یک قبضه اسلحه سوزنی پنج تیر پران و یک قبضه اسلحه دستکاری شده تبدیل به خفیف غیر مجاز ) و تعداد ۲ […]

هقانی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیطزیست بستک از دستگری یک تفر متخلف شکاروصید دران شهرستان خبرداد.
در این راستا مقداری گوشت یک راس کل وحشی و دو قبضه سلاح شکاری ( یک قبضه اسلحه سوزنی پنج تیر پران و یک قبضه اسلحه دستکاری شده تبدیل به خفیف غیر مجاز ) و تعداد ۲ عدد فشنگ کشف و ضبط گردید.پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان تحویل داده شد .