روستای سایه خوش

دو زلزله ۶/۱ و یک زلزله ۶/۳  ریشتری با مداد امروز هر مزگان را لرزاند

دو زلزله ۶/۱ و یک زلزله ۶/۳  ریشتری با مداد امروز هر مزگان را لرزاند

WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.07 AM 1 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.07 AM 2 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.07 AM 3 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.07 AM 4 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.07 AM 5 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.07 AM 6 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.07 AM 7 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.07 AM 8 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.07 AM 9 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.07 AM 10 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.07 AM WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 1 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 2 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 3 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 4 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 5 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 6 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 7 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 8 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 9 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 11 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 12 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 13 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 14 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 15 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 16 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 17 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 18 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 19 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 20 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 22 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 23 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 24 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 25 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 26 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 27 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 21 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.32 AM 10 WhatsApp Image 2022 07 03 at 12.15.07 AM 11