زنده گیری خرس سیاه با نظارت متخصصین انجام شد

در حال حاضر این خرس با حال عمومی خوب و در محل مناسبی نگهداری می شود. به گزارش (صدای گامبرون ) ، قاسمی معاون طبیعی وتنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان بابیان اینکه : اخیراً ساکنین روستایی در بخش فاریاب شهرستان رودان با معضل تعارض خرس سیاه بلوچی روبرو بوده اند به این […]

در حال حاضر این خرس با حال عمومی خوب و در محل مناسبی نگهداری می شود.
به گزارش (صدای گامبرون ) ، قاسمی معاون طبیعی وتنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان بابیان اینکه :
اخیراً ساکنین روستایی در بخش فاریاب شهرستان رودان با معضل تعارض خرس سیاه بلوچی روبرو بوده اند به این صورت که به دلیل افزایش فعالیت خرس ها در پاییز برای اندوختن چربی مورد نیاز دوران زمستان، مکرراً خرس سیاه به این روستا که در داخل زیستگاه این گونه ارزشمند قرار گرفته مراجعه کرده و خساراتی به دامهای اهلی و باغهای میوه وارد ساخته است.
با توجه به لزوم، اقدامی موثر در این خصوص جهت جلوگیری از آسیب احتمالی به خرس و ساکنین محلی، زنده گیری خرس با نظارت متخصصین انجام شد تا پس از بررسی وضعیت جسمانی خرس، در صورت سلامت در زیستگاهش رهاسازی شود.
لازم به ذکر است در حال حاضر این خرس با حال عمومی خوب و در محل مناسبی نگهداری می شود.