سرگردانی خبرنگاران در جاده های حاجی آباد

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون خودرو حامل خبرنگاران که جهت پوشش خبری به کوشاه اعزام کوشااحمدی اعزام شده بودند بدلیل نابلدی راننده در مسیر فارغان سرگردان شدند پس از کش و قوسهای فراوان متوجه اشتباه مسیر شدند و به ناچار به حاجی آباد برگشتند احساس می شود برای استانداری هرمزگان با توجه به وسیله […]

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون خودرو حامل خبرنگاران که جهت پوشش خبری به کوشاه اعزام کوشااحمدی اعزام شده بودند بدلیل نابلدی راننده در مسیر فارغان سرگردان شدند پس از کش و قوسهای فراوان متوجه اشتباه مسیر شدند و به ناچار به حاجی آباد برگشتند احساس می شود برای استانداری هرمزگان با توجه به وسیله نقلیه فرسوده و عدم همراهی نیروی با تجربه ای از روابط عمومی به نظر می رسد رسیدن و نرسیدن خبرنگار برایش مهم نبوده و خود را بی نیاز از حضور خبرنگاران استان بداند
خبرنگاران پس از معطلی و سردرگمی چند ساعته بدلیل نرسیدن به مقصد مورد نظر از نیمه راه باز گشتند.
نکته مهم اینجاست که آیا شان همین خودرو فرسوده و بی برنامگی است؟ آیا استانداری هرمزگان نمیتوانست خودرو بهتر و راننده ای راه دان در اختیار خبرنگاران قراردهد!؟؟

”بابک پارسا”