دکتر رئیسی در پیامی به همایش قرآن، سلامت معنوی اسلامی و جامعه:

«سلامت معنوی»، مهم‌ترین، عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین بُعد از ابعاد چهارگانه سلامت است

رئیس جمهور تصریح کرد: سلامت معنوی، یک بُعد در عرض دیگر ابعاد سلامت نیست، بلکه به صورت طولی همه عرصه‌های جسم، روان و اجتماع را فرا گرفته و تأثیرات وسیع و عمیقی بر ابعاد مختلف زیست آدمی در ساحت‏‌های فردی و اجتماعی دارد و لذا از اهمیت و ضرورت ویژه‏‌ای برخوردار است.

دکتر سید ابراهیم رئیسی در پیامی به همایش علمی «قرآن، سلامت معنوی اسلامی و جامعه» تصریح کرد: طبعاً فهم عمیق و دقیق سلامت معنوی قرآن‏‌بنیاد، نیازمند واکاوی و بررسی این موضوع از منظر آیات روح‌بخش الهی است که امید است این همایش علمی بتواند در تبیین و ترویج آن گام‌های اثربخشی بردارد.

متن کامل پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

همایش علمی «قرآن، سلامت معنوی اسلامی و جامعه»

از منظر اندیشه اسلامی، «سلامت معنوی»، مهم‌ترین، عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین بُعد از ابعاد چهارگانه سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان محسوب می‌‏شود.

ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی را باید ﺣﺎﻟﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن، اﻣﻨﯿﺖ، آراﻣﺶ و سکون قلبی و روحی دانست که از اﻋﺘﻘﺎد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ منبع و ﻗﺪرتی ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدی و پیرامونی نشأت می‏گیرد و موجب اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ، رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی و ﻧﺸﺎط درونی در انسان می‏‌گردد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و تعالی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اﻧﺴﺎن و جامعه منجر می‏‌شود. از سوی دیگر، در پرتو «سلامت معنوی اسلامی» بینش، گرایش و کنش فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان در جهت قرب و رضای الهی قرار می‌گیرد.

بنابراین می‏‌توان گفت سلامت معنوی، یک بُعد در عرض دیگر ابعاد سلامت نیست، بلکه به صورت طولی همه عرصه‌های جسم، روان و اجتماع را فرا گرفته و تأثیرات وسیع و عمیقی بر ابعاد مختلف زیست آدمی در ساحت‏های فردی و اجتماعی دارد و لذا از اهمیت و ضرورت ویژه‏ای برخوردار است.

از دﯾﺪگاه ﻗﺮآن کریم، اﻧﺴﺎن هنگامی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی دﺳﺖ میﯾﺎﺑﺪ که ﺟﺎیگاه ﺧﻮد در ﻋﺎﻟﻢ هستی و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ و رب ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪدرﺳﺘﻰ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ، نگرش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رابطه آن ﺑﺎ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوﯾﺪ را ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ درک کرده و پیوسته نگاهش ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آن باشد.

با این رویکرد، سلامت معنوی اسلامی، دارای مبدأ و منشاء الهی است و در تقابل با معنویت‌های بشرساخته و غیردینی که تنها به‏‌طور ناقص به وجه مادی و این جهانی زندگی می‌‏پردازند، قرار دارد.

با تأمل در آیات نورانی قرآن مجید، به‏خوبی می‌توان دریافت که این کتاب جاودانی، مملو و مشحون از مفاهیم و مضامین مرتبط با معنویت و سلامت معنوی است و از این جهت باید به مثابه اصلی‌‌ترین و معتبرترین منبع در مطالعات سلامت معنوی اسلامی به‏ شمار آید. در این میان احادیث و روایات معتبر اسلامی نیز نقشی مهم در تفسیر وحی‏نامه الهی دارند و بدون بهره‌گیری از آنها، ممکن است مفاهیم و مضامین سلامت معنوی در قرآن، به ‏درستی درک نشود.

طبعاً فهم عمیق و دقیق سلامت معنوی قرآن‏ بنیاد، نیازمند واکاوی و بررسی این موضوع از منظر آیات روح‌بخش الهی است که امید است این همایش علمی بتواند در تبیین و ترویج آن گام‌های اثربخشی بردارد.

اینجانب ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، برای استادان، پژوهشگران، طلاب و دانشجویانی که در این نشست علمی حضور دارند، آرزوی توفیقات معنوی و علمی روزافزون دارم و از همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط خاصه متولیان معنویت و سلامت معنوی در کشور، تقاضا دارم به آشنا ساختن مردم و به‏ویژه جوانان با این بُعد مهم از سلامت انسان و نهادینه‌‏سازی هر چه بیشتر معنویت و سلامت معنوی در سطح جامعه، بیش از پیش همت گمارند.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران