شناسایی و تخریب یک باب کوخه در شهرستان بندرلنگه

داریوش صمصامپور رییس اداره حفاظت محیط شهرستان بندرلنگه از شناسایی و تخریب یک باب کوخه  وکشف یک بهله دلیجه  ودو قطعه قمری و چند رشته تور در را ستای برخورد با متخلفین زنده گیری پرندگان شکاری در حوزه بندر لنگه توسط یگان حفاظت بندر لنگه  کشف شد. لازم به ذکر است متخلف این کوخه پس […]

داریوش صمصامپور رییس اداره حفاظت محیط شهرستان بندرلنگه از شناسایی و تخریب یک باب کوخه  وکشف یک بهله دلیجه  ودو قطعه قمری و چند رشته تور در را ستای برخورد با متخلفین زنده گیری پرندگان شکاری در حوزه بندر لنگه توسط یگان حفاظت بندر لنگه  کشف شد.

لازم به ذکر است متخلف این کوخه پس از اینکه متوجه حضور مامورین گردید از منطقه  متواری گردید

لذا آثار وادله جرم مکشوفه با تنظیم صورتجلسه جهت سیر مراحل قانونی کشف وضبط گردید.