عباس امینی زاده بعد از هشت سال از شهرداری بندرعباس رفت

عباس امینی زاده بعد از هشت سال از شهرداری بندرعباس رفت بعد از عدم رای تایید شورای ششم  شهر بندرعباس به امینی زاده ، عباس امینی زاده سکان هدایت شهر را از دست داد و فعلا ارجمند بعنوان سرپرست شهرداری بندرعباس بر این کرسی نشسته است ، هر چند شنیده ها حاکیست مهدی نوبانی شهردار […]

عباس امینی زاده بعد از هشت سال از شهرداری بندرعباس رفت

بعد از عدم رای تایید شورای ششم  شهر بندرعباس به امینی زاده ، عباس امینی زاده سکان هدایت شهر را از دست داد و فعلا ارجمند بعنوان سرپرست شهرداری بندرعباس بر این کرسی نشسته است ، هر چند شنیده ها حاکیست مهدی نوبانی شهردار آینده بندرعباس خواهد شد ( حال آنکه این اتفاق صورت گیرد یا نه ، معلوم نیست )

اما آنچه برای شهر و مردم شریف بندرعباس حائز اهمیت است آن است که شهردار بعدی بندرعباس باید کاربلد ، دلسوز و جسور باشد که بتواند شهر را کنترل کند .