قدرتمند شدن ایران در گرو حضور پرشور مردم در میدان انتخابات است

استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از مردم شریف هرمزگان، یازدهم اسفند را قرار دوباره حماسه آفرینی مردم و اجتماع بزرگ ملت ایران دانست.در متن پیام مهدی دوستی آمده است:

وتواصو بالحق …

حضور و مشارکت پرشور مردم در صحنه های مختلف بویژه در میدان انتخابات اصل اول و قاعده مهم ایران قوی است.
این وحدت ملی و یکپارچگی حضور مردم، بزرگترین رزمایش اقتدار ایران اسلامی است که بیش از امکانات دفاعی و قدرت دیپلماسی دشمنان را به هراس انداخته است.
مشارکت پرشور ما مردم در عرصه سرنوشت ساز یازدهم اسفند پیروزی دیگری را رقم خواهدزد تا برگ زرین دیگری افزون شود به آنچه حافظه تاریخی دنیا از مردم ایران به خاطر دارد که سراسر حماسه آفرینی و سربلندی در بحران ها و دوران هاست.

در این برهه نیز هرمزگان سربلند برای تداوم رشد و پیشرفت، چشم اعتماد و امید به فرزندان قوی اراده و پرانگیزه خویش دارد و یازدهم اسفند همه ی ما مردم هرمزگان بعنوان پرچمدار اولین سنگر دفاع از ایران اسلامی با حضورمان و با تک تک آراء خود باردیگر سهم بزرگ مان در عزت و اقتدار ملی را ادا خواهیم کرد. ان شاءالله
مهدی دوستی