مدیر عامل نیروگاه بندرعباس از عقد قرارداد پژوهشی با موضوعیت باز طراحی مبدل های حرارتی پمپ آب تغذیه بویلر با دانشگاه هرمزگان خبر داد.

باز طراحی مبدل های حرارتی پمپ آب تغذیه بویلر در نیروگاه بندرعباس مدیر عامل نیروگاه بندرعباس از عقد قرارداد پژوهشی با موضوعیت باز طراحی مبدل های حرارتی پمپ آب تغذیه بویلر با دانشگاه هرمزگان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان حسین سلیمی بیان کرد: با توجه به اهمیت تعامل صنعت […]

باز طراحی مبدل های حرارتی پمپ آب تغذیه بویلر در نیروگاه بندرعباس

مدیر عامل نیروگاه بندرعباس از عقد قرارداد پژوهشی با موضوعیت باز طراحی مبدل های حرارتی پمپ آب تغذیه بویلر با دانشگاه هرمزگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

حسین سلیمی بیان کرد: با توجه به اهمیت تعامل صنعت و دانشگاه، مجموعه مدیریتی نیروگاه بندرعباس همچون گذشته ارتباط موثر و کارآمد خود را با حوزه تحقیقاتی حفظ کرده و در این زمینه قرارداد باز طراحی مبدل های حرارتی پمپ آب تغذیه بویلر در نیروگاه بندرعباس را در آینده نزدیک منعقد نماید که با عملیاتی شدن این طرح بخشی از نیاز های صنعت برق بومی سازی شده و از وابستگی فنی به خارج از کشور کاسته خواهد شد.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود: با انعقاد این قرارداد نیاز های فنی و علمی در تثبیت اهداف مشترک صنعت و دانشگاه برطرف شده و همچنین ارتباطی پویا در بخش علمی رقم خواهد خورد.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد : از مزایای این قرارداد، رفع محدودیت های تولید و صرفه جویی ارزی و بومی سازی قطعات در داخل، ایجاد اشتغال برای متخصصین دانشگاهی و همچنین صرفه جویی زمانی در پیشبرد روند تولید در صنعت برق می باشد.

 

مهسا پارسا///