مرگ پلنگ در اثر شدت جراحات ناشی از تصادف جاده ای

پیرو گزارش قبلی در خصوص تصادف جاده ای یک پلنگ با خودروى نیسان در محور بندرعباس-خمیر، متاسفانه پلنگ مذکور پس از رسیدن به بندرعباس و حین انتقال به بیمارستان دامپزشکى به دلیل شدت جراحات وارده تلف شد و با وجود انجام عملیات احیای قلبی-ریوى علائم حیاتی حیوان بازنگشت. پس از انجام رادیوگرافی کامل از جمجمه […]

پیرو گزارش قبلی در خصوص تصادف جاده ای یک پلنگ با خودروى نیسان در محور بندرعباس-خمیر، متاسفانه پلنگ مذکور پس از رسیدن به بندرعباس و حین انتقال به بیمارستان دامپزشکى به دلیل شدت جراحات وارده تلف شد و با وجود انجام عملیات احیای قلبی-ریوى علائم حیاتی حیوان بازنگشت.

صدا۱ copy

صدا۴ copy

صدا۳ copy

پس از انجام رادیوگرافی کامل از جمجمه تا انتهای بدن، شکستگی کامل مهره سینه ای و جابجایی ۵٠ درصدی آن و در نتیجه قطعی نخاع در محل شکستگى محرز شد؛ همچنین دلایل احتمالی مرگ، خونریزی شدید داخلی در محوطه سینه ای و شکمی و شوک هایپوولمیک و آسپیریشن خون به ریه و خفگى ناشی از آن تشخیص داده شد.