پایش و نمونه برداری از جایگاه های سوخت توزیع کننده نفت- گاز یورو ۴ انجام شد

یکم بهمن ماه در روز شمار هفته هوای پاک ( هوای پاک – کیفیت سوخت ) تامگذاری شده است به گزارش اداره روابط عمومی و اموررسانه حفاظت محیطزیست هرمزگان ، تقی زاده رئیس اداره پایش و نظارت محیط زیست هرمزگان از پایش و نمونه برداری از جایگاه های سوخت توزیع کننده نفت- گاز یورو ۴ […]

یکم بهمن ماه در روز شمار هفته هوای پاک ( هوای پاک – کیفیت سوخت ) تامگذاری شده است
به گزارش اداره روابط عمومی و اموررسانه حفاظت محیطزیست هرمزگان ، تقی زاده رئیس اداره پایش و نظارت محیط زیست هرمزگان از پایش و نمونه برداری از جایگاه های سوخت توزیع کننده نفت- گاز یورو ۴ خبرداد..
وی افزود:
مطابق با روزشمار هفته هوای پاک ، مورخ ۱/۱۱/۱۴۰۲ تحت عنوان هوای پاک- کیفیت سوخت” نامگذاری شده است. در استان هرمزگان جمعاً۸ جایگاه توزیع کننده سوخت نفت گاز با کیفیت یورو۴ در استان هرمزگان تحت پایش و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار دارد که بطور فصلی از سوی تیم پایش اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان نمونه برداری و در آزمایشگاه این اداره کل با استفاده از دستگاه سولفور آنالایزر از نظر کیفیت سوخت تحت نظارت و کنترل قرار می گیرد.
نمونه برداری و پایش سوخت نفت- گاز یورو۴ بر اساس آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها(موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) و به منظور اطمینان از حدود مجاز آلایندگی صورت می پذیرد