کشف وضبط یک قبضه سلاح شکاری درحاشیه منطقه حفاظت هرمود

این ماموریت با حضور پلیس اطلاعات وامنیت انتظامی ویگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر باموفقیت انجام شد ، قاسمی رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیراز کشف وضبط یک قبضه اسحله شکاری دست ساز قنداق کوتا ه در حاشیه منطقه حفاظت شده هرمود خبرداد در این ماموریت پلیس اطلاعات وامنیت انتظامی وهمیاران محیط […]

این ماموریت با حضور پلیس اطلاعات وامنیت انتظامی ویگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر باموفقیت انجام شد

، قاسمی رئیس اداره وفرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیراز کشف وضبط یک قبضه اسحله شکاری دست ساز قنداق کوتا ه در حاشیه منطقه حفاظت شده هرمود خبرداد در این ماموریت پلیس اطلاعات وامنیت انتظامی وهمیاران محیط زیست حضورداشتند ..
به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خمیر  تلاش برای شناسایی ودستگیری متخلفین ادامه دارد واین پونده در حال گذراندن مراحل قانونی خود می باشد .