ویدیو: سمفونی ایران قسمت پنجم ، بندر کنگ ، ستاره سبز سینگو ارتباط با ما ۰۹۱۷۱۶۶۰۳۵۴

سمفونی ایران قسمت پنجم ، زیبایی های بندر کنگ ، مهد تاریخ دریانوردی ایران ، تولید شده در موسسه ستاره سبز سینگو …

سمفونی ایران قسمت پنجم ، زیبایی های بندر کنگ ، مهد تاریخ دریانوردی ایران ، تولید شده در موسسه ستاره سبز سینگو