ویدیو: نشست خبری حسین ایزدی ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان _ بهمن ماه ۱۴۰۰

نشست خبری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در خصوص عملکرد این اداره کل …

نشست خبری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در خصوص عملکرد این اداره کل