ساختارسازی در روابط عمومی ابرپالایشگاه ستاره خلیج‌فارس

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس نحوه‌ی ساختارسازی و ابداعات صورت گرفته در این اداره را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، در عصر دیجیتال، با گسترش علم ارتباطات و همه‌گیر شدن فنون و ابزارهای اطلاع‌رسانی مواجهیم و به‌تبع آن مردم و مسئولان نیز بیش‌ازپیش اهمیت و جایگاه […]

مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت نفت ستاره خلیجفارس نحوهی ساختارسازی و ابداعات صورت گرفته در این اداره را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، در عصر دیجیتال، با گسترش علم ارتباطات و همهگیر شدن فنون و ابزارهای اطلاعرسانی مواجهیم و بهتبع آن مردم و مسئولان نیز بیشازپیش اهمیت و جایگاه روابط عمومیها را درک کردهاند و این مسئله توقعات را نیز از روابط عمومیها بالاتر برده است چراکه روابط عمومیها زبان، چشم و گوش سازمانها هستند و اگر این جوارح وظیفهی خود را بهخوبی ایفا نکنند، شاهد اختلال در کل سیستم خواهیم بود و مسیر ارتباطی مخاطبان با سازمان قطع خواهد شد و تبعات سنگینی برای هر دو سوی این ارتباط در پی خواهد داشت. با در نظر داشتن این موضوع، سختیهای کار روابط عمومیها بیشتر قابلدرک میشود و بهتر میتوان اهمیت اقدامات این حوزه را درک کرد.

اما کار کردن در حوزهی روابط عمومی آنگاهکه به صنعت، آنهم صنعت حیاتی و حساس نفت گره میخورد، دشواریهای کار را بیشتر میکند و چالشهای فراوانی را در پیشرو قرار میدهد و نیاز است که با ظرافت، صبر و دقت بیشتری امور پیگیری شود.

اما اگر بخواهیم به تاریخچهی روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیجفارس اشاره کنیم باید گفت که از آغاز فعالیت روابط عمومی این شرکت تا پیش از سال ۱۳۹۷ به دلیل ماهیت پروژهای و کارگاهی، تمرکز بیشتر مدیران ارشد بر فعالیتهای ساخت، ارتباط کمتر با افراد و سازمانهای خارج از شرکت و تکمیل نشدن ساختار سازمانی، این واحد کمتر شکل و شمایل یک روابط عمومی حرفهای و ساختارمند را داشت و به دلیل حضور کارکنان ناکافی و معدود، نبود چشمانداز مشخص، عدم بهکارگیری نیروهای متخصص و محدودیت دایرهی وظایف و اختیارات عملاً این واحد اثرگذاری چندانی نداشت و عملکرد روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیجفارس را نمیشد در حد روابط عمومی و امور بینالملل بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان ارزیابی کرد.

بااینحال ازآنجاکه توسعه در یک سازمان میبایست متوازن و همهجانبه باشد، مدیران ارشد شرکت نفت ستاره خلیجفارس بهعنوان جوانترین پالایشگاه که پیشانی صنعت پالایشی کشور بهحساب میآید، تصمیم گرفتند تا تغییراتی در واحد روابط عمومی ایجاد کنند که خروجی آن اعتماد به نیروهای جوان اما باتجربه در حوزه‌‌های مختلف بود.

در شرایطی که در بسیاری از سازمانها روابط عمومی حیاطخلوت برخی از نیروهای ناکارآمد و مازاد سایر واحدهاست اما در شرکت نفت ستاره خلیجفارس و در فصل تازهی فعالیت واحد روابط عمومی، با استخدام نیروهای جدید تخصصی در هر حوزه اعم از تولید محتوا و رسانه، سمعی و بصری، گرافیک، تشریفات و …. همچنین کمک به تقویت و شکوفایی نیروهای پیشین این واحد با تدوین برنامههای آموزشی و پژوهشی، کار بهصورت حرفهای آغاز شد تا این واحد به جایگاه واقعی خود بازگردد و اتصالدهندهی بخشهای مختلف سازمان با هم و همچنین پل ارتباط مردم و سازمان باشد.

با استقرار تیم جدید در سال ۱۳۹۷، تلفیق هنر و مفاهیم علوم اجتماعی با صنعت بهعنوان رویکرد اصلی برگزیده و تقویت ارتباط با رسانههای استانی و کشوری، عمل به مسئولیتهای اجتماعی در راستای همگامسازی جوامع محلی، معرفی گستردهی پالایشگاه و دستاوردها در زمینههای مختلف در جهت تقویت برند ستاره (STAR) ، برگزاری رویدادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری و مذهبی برای خانوادهی کارکنان با هدف بهبود فضای کار و همراهی بیشتر خانوادهها با اهداف کلان شرکت و حضور قدرتمند در رویدادهای تخصصی بهعنوان سرفصل برنامهها و چشمانداز واحد روابط عمومی تعیین شد.

استفاده از ابزارهای نوین اطلاعرسانی، چاپ دهها جلد کتاب تخصصی، ساخت بزرگترین ماکت مجازی از یک سازهی صنعتی در جهان، تعبیه دستگاههای فروش خودکار(وندینگ ماشین) در راستای تکریم اربابرجوع، برگزاری تورهای رسانهای، ارتقا سختافزاری ابزارهای تولید محتوای تصویری و ویدئویی، ساخت دستگاه اطلاعرسانی تعاملی اختصاصی برای پر کردن اوقات انتظار مراجعهکنندگان با دستگاه اطلاعرسانی اختصاصی اینتراکتیو، حضور در کنفرانسهای معتبر بینالمللی، حذف بنر و تلاش در راستای کاهش مصرف کاغذ از جمله اقدامات برجستهی این واحد در سالهای گذشته است.

بااینحال در تشریح رویکرد روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیجفارس در شرایط همهگیری ویروس کرونا باید گفت که کووید ۱۹ شرایطی را به وجود آورد که فاصلهگذاری تبدیل به یک الزام اجتماعی شد، ازاینرو ارتباطات در فضای واقعی یا به تعبیری فضای فیزیکی باید متناسب با آن تغییر میکرد و با توجه به لغو بسیاری از نمایشگاهها، رویدادهای فرهنگی، نشستهای رسانهای و کنفرانسهای آموزشی در این دوره، میبایست روابط عمومیها با چالاکی خود را برای دورهای ویژه آماده کنند.

به قلم نرگس صداقت

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس