عملکرد گمرکات استان هرمزگان تا پایان دیماه سال ۱۳۹۹ از زبان دکتر ابو الفضل اکبرپور مدیرکل گمرک استان هرمزگان

جهت مشاهده ویدئو مصاحبه عملکرد گمرکات استان هرمزگان تا پایان دیماه سال ۱۳۹۹ از زبان دکتر ابو الفضل اکبرپور مدیرکل گمرک استان هرمزگان اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده ویدئو مصاحبه عملکرد گمرکات استان هرمزگان تا پایان دیماه سال ۱۳۹۹ از زبان دکتر ابو الفضل اکبرپور مدیرکل گمرک استان هرمزگان اینجا کلیک کنید.

fb5c27012bf7bd2b528a5fe03304bd91 XL