نحوه اطلاع از مشمول بودن بسته حمایتی

شماره پیامک برای اطلاع از مشمول بودن بسته حمایتی دولت اعلام شد. سرپرستان خانوار برای اطلاع از اینکه مشمول دریافت این بسته حمایتی هستند یا نه می توانند کد ملی خود را به شماره پیامک ۵۰۰۴۹۹ ارسال کنند و پس از چند ساعت پاسخ آن را دریافت کنند.

شماره پیامک برای اطلاع از مشمول بودن بسته حمایتی دولت اعلام شد.

سرپرستان خانوار برای اطلاع از اینکه مشمول دریافت این بسته حمایتی هستند یا نه می توانند کد ملی خود را به شماره پیامک ۵۰۰۴۹۹ ارسال کنند و پس از چند ساعت پاسخ آن را دریافت کنند.