کاهش نرخ ریسک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از ۱٫۳۵ به ۱٫۲

کاهش نرخ ریسک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مدیر ریسک شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس از کاهش نرخ ریسک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس از ۱٫۳۵ به ۱٫۲ در روندی دوساله خبر داد و افزود: اگر با همین روند پیش برویم می‌توانیم تا دو سال آینده به نرخ ریسک ۱٫۱ برسیم که در نوع اقدامی سترگ است. به گزارش پایگاه […]

کاهش نرخ ریسک پالایشگاه ستاره خلیجفارس

مدیر ریسک شرکت نفت ستاره خلیجفارس از کاهش نرخ ریسک پالایشگاه ستاره خلیجفارس از ۱٫۳۵ به ۱٫۲ در روندی دوساله خبر داد و افزود: اگر با همین روند پیش برویم میتوانیم تا دو سال آینده به نرخ ریسک ۱٫۱ برسیم که در نوع اقدامی سترگ است.

به گزارش پایگاه خبری صدای گامبرون ، «مهدی علیزاده» بیان داشت: از همان ابتدای ورودم به شرکت، بیمه پالایشگاه برای من بسیار موضوع حیاتی بود و نیاز میدیدم که آن را بررسی کنم.

وی افزود: در همین راستا در وهلهی نخست بیمهنامه درمانی کارکنان را مطالعه کردیم و به این موضوع رسیدیم که نوع قرارداد، با آییننامهی بیمهی مرکزی مغایرت دارد و این موضوع به ضرر شرکت و کارکنان است.

مدیر ریسک شرکت نفت ستاره خلیجفارس ادامه داد: در این وضعیت موضوعات را اصلاح کردیم و ضمن اعلام موارد اصلاحی به بیمهگر، قراردادی جدید بر اساس نظرات کارشناسی ما منعقد شد و توانستیم قرارداد را تا جای ممکن بدون قید و شرط کنیم.

وی اضافه کرد: در بیمهی اموال شرکت نیز نرخ ریسک پالایشگاه و همچنین نسخهی پیشنویسی که برای همهی پالایشگاههای کشور از سوی بیمهگر و در شرایط غیرتحریمی و به زبان لاتین نوشته شده بود، توجهمان را جلب کرد و تلاش کردیم تا نواقص موجود در آن را برطرف کنیم.

علیزاده با بیان اینکه نرخ ریسک در هزینهی بیمه بسیار تأثیرگذار است، تشریح کرد: هرچه نرخ ریسک پایینتر بیاید حق بیمهی پرداختی نیز کاهش خواهد یافت.

از مدیر ریسک شرکت نفت ستاره خلیجفارس درباره نرخ ریسک پالایشگاه پرسیدیم که وی گفت: نرخ ریسک پالایشگاه در سال ۱۳۹۶ ۱٫۳۵ بود که توانستیم آن را در ماههای پایانی سال ۱۳۹۷ به ۱٫۳ برسانیم و در سال ۱۳۹۸ نیز با حفظ همین رویکرد، تلاش خود را بیشتر کردیم و توانستیم نرخ ریسک را از ۱٫۳ به ۱٫۲۵ برسانیم.

وی با اشاره به اینکه کاهش ریسک تنها مبتنی بر فعالیت مدیریت ریسک نیست، تأکید کرد: کار ما معرفی کامل مجموعه اقدامات اصولی صورت گرفته در سطح پالایشگاه به بیمهگر است و این روند نزولی ریسک نتیجهی تلاش بیوقفه و زحمات و اقدامات همکارانمان در حوزههای مختلف است.

علیزاده افزود: در پایان سال گذشته نیز نرخ ریسک پالایشگاه را به ۱٫۲ رساندیم و اگر با همین روند پیش برویم میتوانیم تا دو سال آینده به نرخ ریسک ۱٫۱ برسیم که در نوع خود اقدامی سترگ در جوانترین پالایشگاه کشور است.