بازدید خبرنگاران از روند ساخت بزرگترین کشتی تفریحی ساخت ایران

جهت مشاهده ویدئو بازدید خبرنگاران از روند ساخت بزرگترین کشتی تفریحی ساخت ایران اینجا کنید.

جهت مشاهده ویدئو بازدید خبرنگاران از روند ساخت بزرگترین کشتی تفریحی ساخت ایران اینجا کنید.