تعویض پاور توربین۲۰۳ مرکز انتقال نفت قطب آباد

سرگروه واحد نگهداری و تعمیرات مکانیک این منطقه گفت : توربین ۲۰۳ به علت لرزش در قسمت PTپاورتوربین متوقف شد و طی بررسی های بعمل آمده توسط واحد مکانیک منطقه خلیج فارس مشکل بوجود آمده اساسی بوده و نیاز به بررسی های بیشتری داشت. اسدالله ایوبی بیان کرد : در ادامه طی بررسی های بعمل آمده […]

سرگروه واحد نگهداری و تعمیرات مکانیک این منطقه گفت : توربین ۲۰۳ به علت لرزش در قسمت PTپاورتوربین متوقف شد و طی بررسی های بعمل آمده توسط واحد مکانیک منطقه خلیج فارس مشکل بوجود آمده اساسی بوده و نیاز به بررسی های بیشتری داشت.

اسدالله ایوبی بیان کرد : در ادامه طی بررسی های بعمل آمده تصمیم به تعویض پاورتوربین معیوب گرفته شد که یک عدد توربین از منطقه لرستان، یک انجین کامل مستعمل ارسال شد که پس از تعمیر انجین معیوب ارسالی از منطقه لرستان توسط همکاران مکانیک منطقه خلیج فارس ، با پاورتوربین معیوب تعویض شدو پس از نصب برروی توربین ،  توربین مذکور در مدار انتقال قرار گرفت.

وی ادامه داد : این عملیات برای اولین بار در مرکز انتقال نفت قطب آباد انجام شده است که طی مدت زمان دو هفته و با هزار نفر ساعت کارمداوم صورت گرفت.

ایوبی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به معیوب بودن پاورتوربین، یک توربین از کار افتاده بود و با فلو حداکثری نمی توانسیتم مواد را منتقل کنیم و نیاز بود هرچه سریعتر نسبت به تعویض آن اقدام شود.